Política de privacitat

Impact Education International, S.L. d'ara endavant “Impact” o “Certify”, amb domicili social a Consell de Cent 217, 08011 Barcelona, és titular d'aquest lloc web, i responsable de les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris a través d'aquest lloc web.

L'usuari queda informat sobre el tractament de les dades subministrades durant la navegació en la pàgina Web i els que es generin a conseqüència de la utilització d'aquesta, incloses, en el seu cas, les comunicacions o les transferències internacionals de les dades que poguessin realitzar-se, amb les finalitats indicades en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”

En cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents de l'usuari, aquest garanteix haver recaptat i comptar amb el consentiment previ dels mateixos per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-los, de les finalitats del tractament, comunicacions i altres termes previstos en l'apartat “Informació sobre Protecció de Dades”.

L'usuari declara que és major de 14 anys. Si les dades facilitades durant la navegació són de menors de 18 anys, com a titular de la pàtria potestat o tutela sobre el menor, autoritza expressament el tractament dels mateixos en els termes establerts en la informació addicional.

L'usuari garanteix l'exactitud i veracitat de les dades facilitades, adquirint el compromís de comunicar a Impact qualsevol canvi en aquests.

La utilització d'aquesta web està subjecta a la Política de Privacitat i Tractament de Dades Personals, a les Condicions Generals, així com a la política de cookies. Et preguem que les llegeixis atentament.

Informació sobre protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

La informació i/o dades personals que ens proporcioni són responsabilitat de:
Impact Education International, S.L., amb CIF-B01980366 i domicili social a Consell de Cent 217, 08011 Barcelona.
Contacte: privacy@certifyeducation.org

Quines dades recaptem?

Certify obté informació sobre els seus usuaris. Les dades que es conserven són:

Les dades obtingudes de la navegació i ús del nostre lloc web, en concret:
El nom de domini del proveïdor (ISP) que li dona accés a la xarxa.
La data i hora d'accés al nostre web.
L'adreça d'internet des de la qual va original el link que dirigeix al nostre web.
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A continuació, es detallen les finalitats dels tractaments:
Respecte a les dades obtingudes en la navegació i ús del nostre lloc web, realitzarem el tractament de les dades generades per la navegació amb les finalitats basades en les establertes en el panell de cookies i les seves preferències associades.
En el seu cas, les dades facilitades en els formularis accessibles en el lloc web seran tractats amb les finalitats relacionades amb aquests formularis, en concret:
En el cas de facilitar les seves dades en una sol·licitud de formació o de qualsevol altre servei, tractarem les seves dades per a:
En el cas de facilitar les seves dades per a sol·licitar-nos informació, realitzar-nos un suggeriment o formular una reclamació, tractarem les seves dades per a posar-nos en contacte amb vostè i atendre la seva petició.
En el cas de facilitar les seves dades per a sol·licitar la subscripció a butlletins electrònics tractarem les seves dades per a l'enviament de comunicacions i novetats basades en els interessos que ens hagi manifestat en el formulari de subscripció.
En el cas de facilitar les seves dades i acceptar l'enviament de comunicacions comercials tractarem les seves dades per a enviar-li informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització de les diferents entitats del Grup Impact encarregades de la seva comercialització sobre la base de l'elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting i estadístics.
Per quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat amb base en els següents criteris:
obligació legal de conservació;
sol·licitud de supressió per part de l'interessat en els supòsits en els quals procedeixi.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” es detallen a continuació:

Respecte a la navegació i ús del nostre lloc web, és el consentiment que hagi atorgat l'usuari en el panell de cookies.

En relació amb la seva sol·licitud de formació o un altre servei
La base legitimadora per al manteniment i gestió integral i centralitzada de la seva relació amb el Grup Impact és l'execució del contracte i/o en l'aplicació de mesures contractuals o precontractuals.
La base legitimadora per a la realització d'estudis i càlculs estadístics, enquestes, anàlisis de tendències del mercat i control de qualitat per a la valoració del servei prestat és l'execució del contracte i/o oferta.
La base legitimadora per a la tramitació, seguiment, i actualització de qualsevol informació que ens sol·liciti, és el consentiment que ens hagi facilitat en el moment de realitzar aquesta consulta o sol·licitud.
Respecte a les sol·licituds d'informació, realització de suggeriments o formulació de reclamacions, la base legitimadora és el consentiment de l'usuari en facilitar les seves dades com a contacte per a atendre la seva petició.
Respecte a la subscripció a butlletins electrònics, la base legitimadora és el consentiment de l'interessat en facilitar les seves dades en la sol·licitud realitzada.
Respecte a l'enviament de comunicacions comercials la base legitimadora és el consentiment de l'interessat per a l'enviament d'informació i publicitat, fins i tot per via electrònica, sobre ofertes, productes, recomanacions, serveis, promocions, obsequis i campanyes de fidelització de les diferents entitats del Grup Impact encarregades de la seva comercialització.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Impact podrà comunicar les seves dades exclusivament per a les finalitats indicades en l'apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, als següents destinataris:

A persones físiques o jurídiques amb les quals s'hagin establert acords de col·laboració per a la correcta prestació del servei a l'usuari, al client o a tercers, per al normal desenvolupament del contracte i/o oferta i per al compliment de les obligacions assumides amb els clients.

A terceres empreses amb les quals s'arribi a acords de col·laboració per a la prestació de serveis qualificats sol·licitats pel client.

A autoritats, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits exigits per la llei, la normativa local o en compliment d'obligacions reguladores.

En el marc d'aquestes comunicacions, podran realitzar-se transferències internacionals de dades a tercers països. Aquestes transferències es realitzaran a països on no existeixi una decisió d'adequació de la Comissió Europea únicament quan siguin imprescindibles per al compliment de les finalitats indicades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En els termes i amb l'abast establert en la normativa vigent, qualsevol persona pot exercir els següents drets:
Accés: Conèixer quines dades personals seves té Certify.
Rectificació: Sol·licitar la rectificació de les seves dades inexactes.
Supressió: Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
Limitació del tractament: Sol·licitar que suspenguem el tractament de les seves dades, si, per exemple, les dades són inexactes o el tractament és il·lícit, podent no obstant això ser tractats per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions, la protecció dels drets d'una altra persona o per raons d'interès públic.
Oposició: Oposar-se al tractament de les seves dades, excepte quan siguin necessàries per a, entre altres motius, el desenvolupament de la relació contractual, en cas que n'hi hagués, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Portabilitat: Rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible, o sol·licitar la seva transmissió a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.
Li recordem que també pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, en el seu cas.
Els anteriors drets poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita dirigida a Impact Education International, S.L., Area de Tractament de Privacitat i Protecció de Dades, Consell de Cent 217, 08011 Barcelona.

Addicionalment, l'informem que pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l'Autoritat de Control corresponent.