Resultats de l'IELTS

Com es puntua l'IELTS

Descobreix com s'avalua el teu examen IELTS.

Entendre els criteris d'avaluació t'ajudarà a preparar-te per a l'examen i a enfocar millor cada secció d'aquest.

Les puntuacions de l'IELTS es basen en una escala de 9 bandes que van des de la banda 1 (la més baixa) fins a la banda 9 (la més alta). Obtindràs una puntuació, dins d'aquesta banda, per a cadascuna de les parts de l'examen.

Les parts de comprensió oral (Listening) i de lectura (Reading) tenen 40 preguntes cadascuna. Cada resposta correcta val un punt. Després, la puntuació total sobre 40 es converteix a una escala sobre 9, que es correspon amb les bandes de l'IELTS.

L'expressió oral (Speaking) és avaluada per examinadors IELTS certificats mitjançant una entrevista cara a cara, seguint una sèrie de criteris d'avaluació que permeten atorgar puntuacions de banda per a cadascun dels quatre criteris següents: fluïdesa i coherència, recursos lèxics, gamma gramatical i precisió, i pronunciació.

La prova IELTS d'expressió escrita (Writing) s'avalua d'una manera molt similar; l'examinador atorga una puntuació dins de la banda sobre 9 de l'IELTS per a cadascun dels quatre criteris, tant per a la Writing Task 1 com per a la Writing Task 2.
Bandes de puntuació

Puntuacions generals de les bandes d'IELTS

9
Band 9
Expert user
Té un domini plenament operatiu de l'idioma: adequat, precís i fluid amb una comprensió completa.
8
Band 8
Very good user
Té un domini plenament operatiu de la llengua amb imprecisions i incorreccions ocasionals i no sistemàtiques. Poden produir-se malentesos en situacions desconegudes. Maneja bé l'argumentació complexa i detallada.
7
Band 7
Good user
Té un domini operatiu de la llengua, encara que amb ocasionals imprecisions, incorreccions i malentesos en algunes situacions. En general, maneja bé el llenguatge complex i comprèn el raonament detallat.
6
Band 6
Competent user
Té un domini generalment eficaç de la llengua malgrat algunes imprecisions, incorreccions i malentesos. Pot utilitzar i comprendre un llenguatge bastant complex, especialment en situacions familiars.
5
Band 5
Modest user
Té un domini parcial de la llengua, capta el sentit global en la majoria de les situacions, encara que és probable que faci molts errors. És capaç de manejar una comunicació bàsica en el seu camp.
4
Band 4
Limited user
Presenta un domini bàsic de l'idioma limitat a situacions familiars. Té problemes freqüents de comprensió i expressió. No és capaç d'utilitzar un llenguatge complex.
3
Band 3
Extremely limited user
Transmet i comprèn només el significat general en situacions molt familiars. Es produeixen freqüents errors en la comunicació.
2
Band 2
Intermittent user
No li és possible la comunicació real, excepte si és informació molt bàsica. Pot utilitzar paraules aïllades o fórmules curtes en situacions familiars i per a satisfer necessitats immediates. Té grans dificultats per a comprendre l'anglès parlat i escrit.
1
Band 1
Non-user
En realitat no té capacitat per a utilitzar l'idioma més enllà d'algunes paraules aïllades.
0
Band 0
Did not attempt test
No s'ha obtingut informació avaluable.