Amb què et trobaràs

Format de l'examen IELTS

Coneix les 4 seccions de l'examen IELTS: Listening, Reading, Writing i Speaking.

Les seccions de comprensió oral (Listening), comprensió lectora (Reading) i expressió escrita (Writing) es realitzen l'una després de l'altra, el mateix dia. La durada total és de 2 hores i 45 minuts.

L'examen d'expressió oral (Speaking) dura 10-14 minuts.

A diferència d'altres centres d'examen que poden programar la prova oral des de set dies abans a set dies després de l'examen escrit, a Certify Education & Assessment sempre programarem l'examen oral per al mateix dia que l'examen escrit. D'aquesta manera, t'assegurem que podràs completar totes les seccions de l'examen en un sol dia.

Hi ha dues versions d'examen IELTS: Academic i General Training. Les proves de Listening i Speaking són les mateixes per a tots els candidats però les proves de Reading i Writing són diferents segons la versió d'IELTS. Assegura't que et prepares per a l'examen correcte.
Comprensió oral

Listening

Durada i seccions

La prova de comprensió oral (Listening) dura aproximadament 30 minuts (s'afegeixen 10 minuts més per a traspassar les respostes en l'examen en paper).

Hi ha 40 preguntes de diversos tipus: elecció múltiple, aparellar, etiquetar plans/mapes/diagrames, emplenar formularis, completar notes/taules/organigrames/resums/frases, contestar preguntes de resposta curta.

Hi ha 4 seccions:
La secció 1 és una conversa quotidiana (per exemple, una conversa en una immobiliària) entre dues persones.
La secció 2 és un monòleg en un context quotidià (per exemple, una presentació de les instal·lacions d'un edifici o sobre com estaran organitzats els àpats durant una conferència).
La secció 3 és una conversa, entre un màxim de quatre persones, en un context educatiu o de formació (per exemple, un tutor universitari i un estudiant que parlen sobre una tasca, o un grup d'estudiants que planifiquen un projecte de recerca).
La secció 4 és un monòleg sobre un tema acadèmic (per exemple, una conferència universitària).
Cada secció s'escolta una sola vegada.
Les veus i els accents poden ser de parlants nadius de diferents procedències.

Destreses avaluades

S'avalua una àmplia gamma de destreses auditives:
Comprensió de les idees principals.
Comprensió d'informació específica.
Identificar l'opinió, actitud i intenció d'un orador.
Entendre el desenvolupament d'una argumentació.

Puntuació

Cada resposta correcta rep un punt. Les puntuacions sobre 40 es converteixen després a l'escala sobre 9 d'IELTS. Les puntuacions s'indiquen en bandes senceres i mitges bandes.
Comprensió lectora

Reading

Durada i seccions

La prova de comprensió lectora dura 60 minuts (no hi ha temps afegit per a traslladar les respostes).

Hi ha 40 preguntes de diversos tipus: elecció múltiple; identificar si una informació és verdadera, falsa o no se sap; identificar si es pot saber el punt de vista o postura de l'autor del text (Sí/No/No se sap); aparellar informació (títols, característiques, terminacions de frases); emplenar frases, resums, notes, taules, esquemes, diagrames; contestar preguntes de resposta curta.

IELTS Academic (Reading):
Cada secció conté un text llarg. Els textos són autèntics i estan trets de llibres, diaris i revistes. Estan dirigits a un públic no especialitzat i tracten temes acadèmics d'interès general. Els textos són apropiats i accessibles pensant en candidats que faran cursos de grau, postgrau o que volen registrar-se per a exercir una determinada professió. Els textos poden ser descriptius i basats en fets, o més discursius i analítics. Poden incloure informació com diagrames, gràfics o il·lustracions. En el cas de contenir alguns termes tècnics, s'inclou un glossari senzill.

IELTS General Training (Reading):
La secció 1 conté dos o tres textos breus basats en fets. Un d'aquests textos podria estar format per uns 6-8 textos més breus relacionats amb un mateix tema, per exemple, un anunci d'hotels. Els temes són rellevants per a la vida quotidiana en un país de parla anglesa.
La secció 2 conté dos textos breus relacionats amb el treball (per exemple, una sol·licitud de feina, polítiques d'empresa, salaris i condicions de treball, instal·lacions del lloc de treball, pla de desenvolupament i formació del personal).
La secció 3 conté un text més llarg i complex sobre un tema d'interès general.
Els textos són autèntics i estan trets de comunicats, anuncis, manuals d'empresa, documents oficials, llibres, diaris i revistes.

Destreses avaluades

S'avalua una àmplia gamma de destreses de comprensió lectora, entre elles:
Entendre el sentit general.
Entendre les idees principals.
Llegir detalladament.
Comprendre les inferències i el significat implícit.
Identificar l'opinió, actitud i intenció de l'autor.
Seguir el desenvolupament d'una argumentació.

Puntuació

Cada resposta correcta rep un punt. Les puntuacions sobre 40 es converteixen després a l'escala sobre 9 d'IELTS. Les puntuacions s'indiquen en bandes senceres i mitges bandes.
Expressió escrita

Writing

Durada i seccions

La prova d'expressió escrita (Writing) dura 60 minuts (no hi ha temps afegit per a traslladar les respostes).

Hi ha dues activitats (Task 1 i Task 2). Per al Task 1 hauràs d'escriure un text d'almenys 150 paraules i per al Task 2, un d'almenys 250 paraules.

IELTS Academic (Writing): En el Task 1, es presenta un gràfic, taula, quadre o diagrama i se't demana que descriguis, resumeixis o expliquis amb les teves paraules la informació que contenen. Es pot demanar que es descriguin i s'expliquin dades, etapes d'un procés, funcionament d'alguna cosa o que es descrigui un objecte o esdeveniment.
En el Task 2, se't demana escriure una redacció en resposta a una opinió, argumentació o problema. Els temes que es plantegen són d'interès general, adequats i fàcilment comprensibles per als candidats que faran cursos de grau o postgrau o que volen registrar-se per a exercir una determinada professió.
L'estil de les respostes, tant en el Task 1 com en el Task 2, ha de ser acadèmic, semiformal/neutral.

IELTS General Training (Writing): En el Task 1, es presenta una situació i se't demana escriure una carta sol·licitant informació o explicant la situació. La carta pot tenir un estil personal o semiformal/neutral.
En el Task 2, se't demana escriure un assaig en resposta a una opinió, argumentació o problema. L'assaig pot tenir un estil lleugerament més personal que el del Task 2 de l'IELTS Academic. Els temes són d'interès general.

Destreses avaluades

En totes dues activitats, s'avalua la capacitat d'escriure una resposta adequada en relació a:
Contingut.
Organització de les idees.
Precisió i varietat del vocabulari, i gramàtica.
IELTS Academic (Writing): En el Task 1 s'avalua la capacitat d'organitzar, presentar i comparar dades; descriure les etapes d'un procés o procediment; descriure un objecte, esdeveniment o seqüència d'esdeveniments; explicar com funciona alguna cosa.
En el Task 2 s'avalua la capacitat de presentar una solució a un problema; presentar i justificar una opinió; comparar i contrastar evidències, opinions i les seves implicacions; avaluar i rebatre idees, proves o argumentacions.

IELTS General Training (Writing): En el Task 1 s'avalua la capacitat d'escriure missatges/cartes/correspondència per a: obtenir i proporcionar informació; expressar necessitats, desitjos, exposar si hi ha alguna cosa que ens agrada o no; exposar opinions (punts de vista, queixes, etc.).
En el Task 2 es pot avaluar la capacitat d'escriure un text que tingui per objectiu proporcionar informació general; descriure un problema i presentar una solució; presentar i possiblement justificar una opinió; avaluar i rebatre una idea, prova o argumentació.

Puntuació

Els examinadors, certificats per IELTS, avaluaran cada Task seguint els criteris d'avaluació marcats per IELTS per a l'expressió escrita (execució de l'activitat/resposta, coherència i cohesió, varietat de recursos lèxics i gramaticals, i precisió). Trobaràs més informació sobre els criteris d'avaluació utilitzats pels examinadors aquí.
El Task 2 val el doble que el Task 1 per a la puntuació del Writing. Les puntuacions s'indiquen en bandes completes i mitges bandes.
Expressió oral

Speaking

Durada i seccions

La prova d'expressió oral (Speaking) dura aproximadament entre 11 i 14 minuts.

Hi ha 3 parts:

Part 1 Presentació i entrevista (4-5 minuts): L'examinador es presenta i et demana que et presentis i confirmis la teva identitat. L'examinador et fa preguntes personals generals, per exemple, sobre on vius, la teva família, la feina, els estudis i interessos.

Part 2 Exposició individual (3-4 minuts): L'examinador et lliura una targeta amb el tema del qual hauràs de parlar, amb alguns punts que pots tractar. Tens 1 minut per a preparar el que diràs i se't dona paper i llapis perquè puguis prendre notes. Hauràs de parlar durant 1-2 minuts sobre aquest tema. A continuació, l'examinador et pot fer una o dues preguntes relacionades amb el mateix tema.

Part 3 Conversa dialogada (4-5 minuts): L'examinador et farà altres preguntes relacionades amb el tema de la Part 2. Aquestes preguntes serveixen per a conversar sobre qüestions i idees més abstractes.

Destreses avaluades

S'avalua una àmplia gamma de competències orals, entre elles:
La capacitat d'expressar opinions i donar informació sobre temes, experiències i situacions quotidianes, responent una sèrie de preguntes.
La capacitat de parlar extensament sobre un tema determinat utilitzant un llenguatge apropiat i organitzant les idees de manera coherent.
La capacitat d'expressar i justificar opinions i d'analitzar, debatre i especular sobre temes.

Puntuació

Els examinadors, certificats per IELTS, t'avaluaran al llarg de l'examen seguint els criteris d'avaluació marcats per IELTS per a l'expressió oral (fluïdesa i coherència, varietat i precisió de recursos lèxics i gramaticals, pronunciació). Trobaràs més informació sobre els criteris d'avaluació utilitzats pels examinadors a ielts.org/criteria. Les puntuacions s'indiquen en bandes completes i mitges bandes.